Algemene Voorwaarden iNNerControl

Artikel 1: partijen en begrippen

 1.1        Klant: de persoon of personen aan wie iNNerControl haar diensten of producten verleent. 1.2       iNNerControl: is als opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 86261711. iNNerControl levert diensten op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van (online) trainingen, workshops, retreats, healing, evenementen, persoonlijke coaching, berichten zoals bijvoorbeeld blogs, podcasts, video’s, etc. via social media en haar website(s). 

1.3        Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan iNNerControl heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van INNerControl. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.

 1.4       Derden: iNNerControl kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. iNNerControl kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht. 

1.5       Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.

  

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, diensten en werkzaamheden die zijn overeengekomen met iNNerControl 2.2        Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door iNNerControl voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden. 

2.3        Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer iNNerControl deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

 2.4     iNNerControl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van iNNerControl. Een wijziging in de algemene voorwaarden geeft geen recht op ontbinding van een overeenkomst. 

2.5     Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

  

Artikel 3: offertes en overeenkomsten

 3.1        Alle offertes en aanbiedingen van iNNerControl hebben een geldigheidstermijn van 14 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. iNNerControl is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan iNNerControl is bevestigd. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt iNNerControl zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3.2        Offertes van iNNerControl zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan iNNerControl door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan INNerControl verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt INNerControl zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

3.3        Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:

a) het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van INNerControl en/of 

b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door INNerControl en/of

c) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging. 

3.4        Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door INNerControl genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met INNerControl overeengekomen dienstverlening.

 3.5       Een uit delen samengestelde opdracht verplicht INNerControl niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt. 

3.6        Als iNNerControl de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. iNNerControl aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van derden.

  

Artikel 4: Tussentijdse wijziging van de opdracht

 4.1       Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal INNerControl de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

  

Artikel 5: Duur en afsluiting van de opdracht

 5.1       De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven.

 5.2       Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coachingsessies en/of toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

Artikel 6: Tussentijdse of voortijdige beëindiging van de opdracht

6.1        Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

6.2       Als door de opdrachtgever tot tussentijdse of voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door iNNerControl, dan heeft INNerControl toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

6.3       INNerControl mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan INNerControl toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van INNerControl verwacht kan worden. INNerControl behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

 

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

7.1        De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met INNerControl overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals met INNerControl overeengekomen.

7.2       Als een deelnemer/klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van INNerControl, ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. iNNercontrol behoudt zich het recht voor om de kosten voor de toetsing van de vervanger door te berekenen aan de opdrachtgever.

7.3       De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die INNerControl nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als INNerControl daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan INNerControl op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.

7.4       Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van INNerControl

 

Artikel 8: Verplichtingen opdrachtnemer

8.1       INNerControl zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. INNerControl heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat INNerControl niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

 

Artikel 9: Tarieven, kosten en prijzen

9.1        In de offerte en op de website van INNerControl staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door INNerControl voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

9.2       De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 10: Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

10.1      Activiteiten die in groepsverband worden gegeven, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn. Dit aantal kan per activiteit verschillen. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt iNNerControl uiterlijk 3 dagen voor de start van de activiteit mogelijke alternatieven met de opdrachtgever(s) of deelnemer(s)

10.2     iNNerControl plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop of opleiding in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

10.3      Op sommige van onze diensten zijn toelatingseisen en/of acceptatiecriteria van toepassing. In zulke gevallen is toelating en/of acceptatie afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).

10.4     Een deelnemer kan zich in overleg met iNNerControl laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan iNNerControl is doorgegeven. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. iNNercontrol behoudt zich het recht voor om de kosten voor de toetsing van de vervanger door te berekenen aan de opdrachtgever.


Artikel 11: Annulerings- en verplaatsingsvoorwaarden

11.1      Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met iNNerControl kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

11.2      Als een deelnemer zonder schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een activiteit op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen iNNerControl en haar opdrachtgever onverkort van kracht.

11.3      Als de opdracht, sessie of andere afspraak om redenen die niet aan INNerControl toe te rekenen zijn, door opdrachtgever of klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen moment of tijdstip dan gelden de volgende voorwaarden:


iNNerTransformation – Persoonlijk maatwerktraject

Alle sessies moeten binnen zes maanden worden afgenomen, gerekend vanaf de eerste sessie.

Indien de eerste sessie op verzoek van de klant naar een latere datum wordt verplaatst, dan is de initiële afspraak leidend.

Binnen het traject van zes maanden mag de klant één sessie verplaatsen, ongeacht de reden. Deze verplaatsing dient wel minimaal 5 werkdagen vooraf kenbaar gemaakt te worden, anders is er sprake van een annulering. Deze sessie mag verplaatst worden naar een ander moment in dezelfde week mits er plaats is of anders wordt de sessie aan het einde van het traject gepland, mits dit nog binnen de 6 maanden is na de eerste sessie en de agenda van iNNerControl hier ruimte voor biedt.

Een sessie die door verplaatsing, op initiatief van klant, niet binnen het half jaar kan plaatsvinden, komt te vervallen. Vakanties, ziekte of overige omstandigheden van opdrachtgever of de klant zijn hierop geen uitzondering. Hiermee is rekening gehouden in de zes maanden.

Sessies die – ongeacht de reden – binnen 5 werkdagen voor het geplande moment worden afgezegd door de klant, worden gekenmerkt als een annulering en komen ongeacht de reden te vervallen. Dit is om te verzekeren dat wij uit het oordeel blijven over de ernst van de afzegging. Het niet fysiek in de praktijk kunnen langskomen voor een sessie is geen reden voor verplaatsing. De sessie vindt ik dat geval digitaal plaats. 

Het iNNerTransformation traject is een persoonlijk coachingstraject wat specifiek wordt ingevuld voor een specifieke persoon. Hierdoor kan als er sprake is van koop op afstand geen gebruik worden gemaakt van het wettelijke herroepingsrecht en de daarbij horende bedenktermijn.


Persoonlijke Breathwork-, IJsbad- of Kundalini sessie

De 1-op-1 begeleide sessies of Duo-sessies zijn persoonlijke sessies welke specifiek worden ingevuld voor de desbetreffende persoon of personen. Hierdoor kan als er sprake is van koop op afstand geen gebruik worden gemaakt van het wettelijke herroepingsrecht en de daarbij horende bedenktermijn.


Bij verplaatsing van een reeds geplande sessie op verzoek van de klant tot 4 weken voor de sessie wordt 25% van de overeengekomen prijs extra in rekening gebracht. Wordt er op verzoek van de klant binnen 4 tot 2 weken voor aanvang verplaatst dan is 50% van de overeengekomen prijs extra in rekening gebracht. Verplaatsingen binnen 2 weken voor de geplande sessie worden als een annulering beschouwd. De klant dient de breathworksessie dan opnieuw aan te schaffen en in te plannen.

 

iNNerTransformation - Groepstraject

Alle live-dagen en online sessies in groepsverband en de data hiervan liggen vooraf vast. Ze kunnen niet op een ander moment of in een andere groep ingehaald worden. Indien de klant niet aanwezig kan zijn, dan komt deze dus – ongeacht de reden - te vervallen. 

Voor de verplichte individuele intake-/doorbraaksessie via zoom geldt dat deze voorafgaand aan de live kick-off dag moet hebben plaatsgevonden. Een reeds geplande individuele intake-/doorbraaksessie kan tot 5 werkdagen voor het gepland moment nog kosteloos worden verplaatst. Wordt de intake binnen 5 werkdagen voor de gepland datum verplaatst door de klant, ongeachte de reden, dan wordt een gehele intakesessie a €150 in rekening gebracht, aangezien er dan een nieuw moment moet worden ingepland.

 

iNNerControl Live Events en Workshops (Op locatie of online)

Deelname aan live events of workshops op locatie of online is persoonsgebonden en datum gebonden. We kunnen dus geen tickets ruilen of terugbetaling aanbieden tenzij een evenement door ons is afgelast of verschoven. Je kunt jouw tickets wel verkopen aan iemand anders. Dit geldt ook wanneer er voor meerdere personen kaartjes worden aangeschaft.

 

Inhuur voor workshops op locatie (incompany)

Wanneer iNNerControl is ingehuurd door een opdrachtgever om op een nader te bepalen locatie een workshop te verzorgen dan gelden de onderstaande (annulerings)voorwaarden.


Nadat iNNerControl van de opdrachtgever een akkoord heeft ontvangen op de offerte, is de opdracht definitief bevestigd. Op dat moment wordt de afgesproken datum definitief vastgelegd en is er sprake van een betalingsverplichting. Er kan dan kan niet meer kosteloos worden geannuleerd. We houden onderstaande voorwaarden aan wanneer toch nog wordt geannuleerd:

 

  • Wanneer de workshop tot 6 weken voor aanvang wordt geannuleerd is 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Wordt de workshop binnen 4 tot 6 weken voor aanvang geannuleerd dan is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Wordt er binnen 2 tot 4 weken voor aanvang geannuleerd dan is 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Wordt er binnen 2 weken voor aanvang geannuleerd dan is er geen restitutie mogelijk en is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 

Ook bij verplaatsing van de workshop naar een andere datum blijven bovenstaande annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht.

 

Artikel 12: Facturering en betalingsvoorwaarden

 

12.1     De kosten voor geleverde diensten door INNerControl worden door INNerControl door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het INNerControl vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.

12.2     Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

12.3     Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan INNerControl over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door INNerControl worden opgeschort zonder dat INNerControl als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is INNerControl in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.

12.4     Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is INNerControl gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

12.5     Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door INNerControl plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is INNerControl gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.

12.6     Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan INNerControl voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met INNerControl dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

12.7      Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens iNNerControl hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

 

Artikel 13: aansprakelijkheid

13.1      iNNerControl  is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van iNNerControl en haar medewerkers.

13.2      Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan iNNerControl in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens activiteiten die iNNerControl bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.

13.3      Indien iNNerControl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van iNNerControl te verstrekken uitkering, althans tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4                  De totale schadevergoeding van iNNerControl aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan €2.500,-.

13.5      Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die iNNerControl uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.


Artikel 14: Intellectueel eigendom/auteursrecht

14.1    Op alle door INNerControl ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door INNerControl verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

14.2     Alles wat door INNerControl is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van INNerControl. Dat geldt ook voor de door INNerControl uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van INNerControl.


Artikel 15: Geheimhouding

15.1     INNerControl is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. INNerControl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. Voor nadere details wordt verwezen naar de uitgebreide Privacyverklaring, die onlosmakelijk is verbonden met deze algemene voorwaarden.

15.2      Als iNNerControl op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als iNNerControl zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is iNNerControl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 16: Bijzondere bepalingen

16.1     INNerControl behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan INNerControl van de volledige opdrachtsom.

16.2     Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3     In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.